Βιομηχανικά Κτήρια

Εργοστασιακή μονάδα, Κιλκίς 2006